شرکت یخچال سازی گل آسال سرما (دیپوینت)

۱۳۹۲-تاکنون

مدیر سئو موسسه حقوقی هما

۱۳۹۵-۱۳۹۶

مدیر سئو شرکت طراحی سایت آرمان وب

۱۳۹۳-۱۳۹۵

مدیر سئو آژانس دیجیتال مارکتینگ دارت

۱۳۹۵-تاکنون

خدمات ارائه شده در سئو و بهینه سازی سایت